Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan tot wederopzegging. Een opzegging kan worden gedaan met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Opzegging kan uitsluitend per mail, via het daarvoor bestemde formulier op onze website of schriftelijk bij de ledenadministratie;
  • Het inschrijfgeld voor een lid bedraagt € 7,50, dit bedrag wordt op de eerste contributienota in rekening gebracht;
  • De hoogte van de contributie wordt verrekend op basis van de inschrijfdatum. Voorbeeld: U schrijft zich in vanaf de 15e van de maand, dit houdt in dat u de helft van de contributie voor die maand betaald.
  • Betaling van de contributie kan alleen door afgeven van een machtiging tot automatische incasso;
  • Indien een incasso wordt gestorneerd, wordt er bij de nota een bijdrage in de kosten van € 1,00 in rekening gebracht;
  • De contributie wordt maandelijks, rond de 27e, afgeschreven;
  • Indien de betaling niet tijdig is verricht, ook niet na aanmaning, zal het bestuur overgaan tot uitsluiting van de lessen;
  • Bij tussentijdse overstap naar een andere les, maar ook bij wijziging in het afgenomen aantal uren, wordt de contributie aangepast vanaf het moment van de wijziging;
  • Kracht & Vlugheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, diefstal en vernieling van eigendommen van leden. Sporten is geheel op eigen risico. Indien nodig adviseren we een arts te raadplegen.
  • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, of voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist het bestuur.