Algemene voorwaarden

 • Het lidmaatschap wordt aangegaan tot wederopzegging. Een opzegging kan per kwartaal worden
  gedaan, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Opzegging kan uitsluitend per mail of
  schriftelijk bij de ledenadministratie;
 • Het inschrijfgeld voor een lid bedraagt € 7,50, dit bedrag wordt op de eerste contributienota in
  rekening gebracht;
 • Betaling van de contributie kan alleen door afgeven van een machtiging tot automatische incasso;
 • Indien een incasso wordt gestorneerd, wordt er bij de nota een bijdrage in de kosten van € 1,00 in
  rekening gebracht;
 • De contributie wordt maandelijks, rond de 10e afgeschreven;
 • Indien de betaling niet tijdig is verricht, ook niet na aanmaning, zal het bestuur overgaan tot
  uitsluiting van de lessen;
 • Bij tussentijdse overstap naar een andere les, maar ook bij wijziging in het afgenomen aantal uren,
  wordt de contributie aangepast vanaf het moment van de wijziging;
 • Kracht & Vlugheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, diefstal en
  vernieling van eigendommen van leden. Sporten is geheel op eigen risico. Indien nodig adviseren we
  een arts te raadplegen.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, of voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist
  het bestuur.